Binnen onze school volgen steeds meer anderstalige leerlingen les met een financieel moeilijke thuissituatie. Als school is het onze plicht alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, te betrekken bij alle activiteiten. Echter merken we dat leerlingen vaak niet participeren aan uitstappen vanwege de kostprijs. Via dit project wensen wij een sociale kas aan te leggen om de schoolrekening voor deze leerlingen te drukken en tegelijk de financiële draagkracht van de ouders te versterken.

Als opvoeder/boekhouder binnen de school ben ik, samen met directie en paramedisch personeel, nauw betrokken bij het beheer van de sociale kas van de school. Door de beperkte middelen moeten er vaak keuzes worden gemaakt hoe de beschikbare middelen worden toegekend. In overleg met het team proberen we objectieve criteria te hanteren om deze middelen toe te kennen aan de leerlingen die het thuis financieel moeilijk hebben. We organiseren ook steeds sponsoractiviteiten doorheen het jaar.

Bert Vromant

Hoe kan Torfs bijdragen?

Het geld wordt aangewend ter ondersteuning van de kinderen in een moeilijke financiële thuissituatie. Op die manier kan elke leerling deelnemen aan alle schoolactiviteiten. Via onze sociale kas wordt reeds een deel van de kost gedragen door de school en worden de ouders, die het financieel moeilijker hebben, ondersteund. De middelen zij echter beperkt om alle noden weg te nemen. Bvb met €1000 kunnen we 5 leerlingen in een moeilijke financiële thuissituatie, laten deelnemen aan de buitenlandreis.